Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Η διαδικασία των προκηρύξεων που διενεργούνται για τους προστατευόμενους του ν.2643/1998


Οι βασικές τροποποιήσεις του ν.2643/1998 έγιναν με το ν. 2956/2001 (αρθρ. 31) και 3227/2004 (αρθρ. 11). Στην Υπουργική Απόφαση, βάση της οποίας συμμετείχαν οι προστατευόμενοι του νόμου 2643/1998 στις προκηρύξεις, περιλαμβάνονται οι ανωτέρω τροποποιήσεις.


Η διαδικασία έχει ως εξής:


  • Υποβάλλονται οι Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις στις 14, αρμόδιες για την εφαρμογή του ν.2643/1998, Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. 
  • Οι Υπηρεσίες υποβάλλουν ερωτήματα στην Κεντρική Επιτροπή Εφαρμογής του ν.2643/1998, στην οποία συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, του Ο.Α.Ε.Δ. και εκπρόσωποι των ομάδων που προστατεύονται από το ν.2643/1998 (ΑμεΑ, Πολύτεκνοι κ.ο.κ.). Προεδρεύει Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου και χρέη εισηγητή αναλαμβάνει στέλεχος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου (δλδ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής).
  • Με βάση τα δηλωθέντα στις Αιτήσεις, και με βάση τις Οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής, εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ο "ενδεικτικός πίνακας μοριοδότησης" (αυτός που εκδόθηκε στις 09-12-2015).
  • Στη συνέχεια, καλούνται οι προστατευόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά.
  • Οι 14 Υπηρεσίες μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα στην Κεντρική Επιτροπή.
  • Μετά, εκδίδεται ο 1ος πίνακας μοριοδότησης (με βάση τα δικαιολογητικά - σε αυτό το στάδιο υπάρχει σαφής πρόβλεψη από το ν.3227/2004 - αν εμφανιστούν εκπροθέσμως εκδοθέντα δικαιολογητικά, η αίτηση απορρίπτεται).
  • Μετά την έκδοση του 1ου πίνακα μοριοδότησης (με βάση τα δικαιολογητικά) είναι δυνατή η άσκηση "αίτησης θεραπείας" ενώπιον των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.
  • Μετά και την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας εκδίδεται ο οριστικός πίνακας μοριοδότησης.
  • Στη συνέχεια, συνεδριάζουν οι, κατά τόπους, 14 Πρωτοβάθμιες Επιτροπές, οι οποίες προβαίνουν στις τοποθετήσεις.
  • Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, έχει δικαίωμα να υποβάλει "ενδικοφανή προσφυγή" ενώπιον των δύο Δευτεροβάθμιων Επιτροπών του άρθρου 10 του ν.2643/1998 που είναι αρμόδιες για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών. Υπάρχει, βέβαια, (για όλες τις Διοικητικές πράξεις) και η διαδικασία των Διοικητικών Δικαστηρίων, αλλά για αυτήν θα ενημερωθείτε, αν τυχόν απευθυνθείτε, από τον δικηγόρο σας.

ΠΗΓΗ: Ελισάβετ Σιδέρη

Πότε γίνεται η "αίτηση θεραπείας"

Για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση θεραπείας θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις, η αίτηση θεραπείας γίνεται επί των πινάκων που θα εκδοθούν μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών. Ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. 
Επίσης, προσφυγές / αιτήσεις ακυρώσεως μπορούν να γίνουν κατά κάθε Διοικητικής Πράξης, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, αλλά ο ενδιαφερόμενος, αν τυχόν θελήσει να προσφύγει σε Διοικητικά  Δικαστήρια, θα πρέπει να μιλήσει με δικηγόρο.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2643/98

Ο ΟΑΕΔ έβγαλε το παρακάτω δελτίο τύπου
και με μια σημαντική παρατήρηση που λέει πως:
Διαπιστώθηκε ότι πολλοί από τους προστατευόμενους μαζί με την αίτησή τους κατά την πρώτη φάση της προκήρυξης, είτε δεν είχαν προσκομίσει καθόλου την Υ.Δ. (της αίτησης) με το γνήσιο της υπογραφής είτε είχαν προσκομίσει την Υ.Δ. χωρίς να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να τύχουν όμοιας αντιμετώπισης όλοι οι αιτούντες, παρακαλούνται όλοι οι προστατευόμενοι μαζί με τα δικαιολογητικά τους να προσκομίσουν την συγκεκριμένη Υ.Δ. με το γνήσιο της υπογραφής.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Όπως εντόπισε φίλος -η το κείμενο του ΟΑΕΔ σχετικά με τις ΥΔ έχει αλλάξει και έχει γίνει ως εξής:

Διαπιστώθηκε ότι πολλοί από τους προστατευόμενους μαζί με την αίτησή τους κατά την πρώτη φάση της προκήρυξης, είτε δεν είχαν προσκομίσει καθόλου την Υ.Δ. (της αίτησης) με το γνήσιο της υπογραφής είτε είχαν προσκομίσει την Υ.Δ. χωρίς να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι μαζί με τα δικαιολογητικά τους να προσκομίσουν την συγκεκριμένη Υ.Δ. με το γνήσιο της υπογραφής.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται ή αποστέλονται ταχυδρομικά στις ίδιες διευθύνσεις των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ που είχαν σταλεί και οι αιτήσεις. 

Εκείνο δηλαδή που άλλαξε είναι ότι πλέον δεν θα την προσκομίσουν όλοι, αλλά μόνο αυτοί που δεν το έκαναν

ακόμη επισημαίνεται πως πρέπει να συμπληρώνονται από τους προστατευόμενους όλα τα δικαιολογητικά και να συνοδεύονται με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ που βρίσκεται στο ΦΕΚ Τεύχος Β 3408/18-12-2014.