Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Τι γίνεται απο δω και πέρα;

Όλα τα παρακάτω αφορούν τους 301 της κατανομής του 2ου 50% και τους υπόλοιπους από τις δευτεροβάθμιες επιτροπές.
Η διαδικασία που ακολουθείται από δω και πέρα μέχρι τον διορισμό του κάθε επιτυχόντα δεν είναι ακριβώς η ίδια γιατί διαφέρει σε κάποιους φορείς αλλά σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές.
  • Με την δημοσίευση του ΦΕΚ πλέον οι κατά τόπους ΟΑΕΔ θα αποστείλουν επιστολή στον φορέα του κάθε επιτυχόντα και θα τους ζητάει να ξεκινήσει η διαδικασία του διορισμού του. Αντίστοιχη επιστολή θα κοινοποιηθεί και στον καθένα από σας
  • Ο φορέας κάνει την πράξη διορισμού σας και την στέλνει στο υπουργείο που ανήκει ο καθένας απ' αυτούς
  • Στη συνέχεια αφού εξεταστούν τα χαρτιά σας και πάρουν την έγκριση θα φύγουν από το υπουργείο για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να εγκριθεί η πίστωση της μισθοδοσίας σας
  • Μετά επιστρέφουν στο υπουργείο και από κει πηγαίνουν στο υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης για να επιβεβαιώσει ότι εξαιρείστε από τον  περιορισμό των προσλήψεων (1/5) και τέλος
  • Επιστρέφουν στον φορέα σας ο οποίος συντάσσει την περίληψη του διορισμού σας και στη συνέχεια την στέλνει για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και την έκδοση του ονομαστικού σας ΦΕΚ
  • Με την δημοσίευση του ΦΕΚ μέσα σε 1 μήνα το αργότερο θα πρέπει να παρουσιαστείτε και να ορκιστείτε στον φορέα σας
 Αυτή είναι σε γενικές γραμμες η διαδικασία από δω και πέρα, που επαναλαμβάνω ότι διαφέρει από φορέα σε φορέα. Για παράδειγμα στο υγείας θα διοριστείτε κατά ομάδες και όχι ένας ένας, όπως και σε άλλα υπουργεία.

  1. Για τον χρόνο που απαιτείται για όλη αυτή τη διαδικασία και ρωτάτε πολλοί από σας δεν υπάρχει απάντηση. Αρκεί να σας πω πως το πρώτο 50% ξεκίνησαν οι διορισμοί τον Αύγουστο του 2012 και σήμερα 29 Μαρτίου 2013, 125 άτομα ακόμη περιμένουν τον διορισμό τους. Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι διαδικασίες στην κάθε περίπτωση
  2.  Σε ότι αφορά τους επιτυχόντες ΔΕ και ΥΕ που διορίζονται σε ΟΤΑ Α' και Β΄ βαθμού, θα πρέπει να περιμένουν μέσα στους επόμενους 2 μήνες νέα υπουργική απόφαση για να δούνε σε ποιον διαφορετικό φορέα θα διοριστούν
  3. Τα ονόματα που δημοσιεύονται μέσα στην απόφαση και που είναι εκτός των 301 επιτυχόντων από δευτεροβάθμιες επιτροπές, δεν θα πρέπει να περιμένουν επιστολή από τον ΟΑΕΔ και από την Δευτέρα καλό είναι να επισκεφτούν τον φορέα τους για να ξεκινήσει η διαδικασία του διορισμού τους  
******(Τελικά με εσάς από τις δευτεροβάθμιες, υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την επιστολή. Κατά πάσα πιθανότητα θα σας στείλει το υπουργείο Εργασίας ένα έγγραφο και μετά θα πάτε στον φορέα για τις περαιτέρω διαδικασίες)
Ελπίζω να λύθηκαν πολλές απορίες σας

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την κατανομή του 2ου 50%


Παρακάτω το κομάτι που μας ενδιαφέρει και αναφέρεται στην κατανομή του 2ου 50%
Ολόκληρο το ΦΕΚ μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην σας μπερδεύουν τα ονόματα που δημοσιεύονται και νομίζετε πως δεν είστε μέσα στην κατανομή εσείς. Αφορά δευτεροβάθμιες επιτροπές που δεν έχουν να κάνουν με τους 301 του 2ου 50% . Μείνετε σ' αυτό το κομάτι της απόφασης που λέει:
1. Την κατανομή, για το έτος 2013, από τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, των υπολοίπων τριακοσίων ενός (301) επιτυχόντων των προστατευόμενων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, για θέσεις του Δημοσίου Τομέα έτους 2008.)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627
19 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/222/οικ.7496 (2)
Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του N. 2643/98 έτους 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1−7−2011)
2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....» (ΦΕΚ 147/Α΄/27−6−2011)
3. Την αριθμ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/Β/1−3−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012).
6. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 5262/163/26−2−2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τους συνημμένους σε αυτό πίνακες σχετικά με τις εκκρεμότητες διορισμών προστατευομένων του Ν. 2643/98 προς κατανομή.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Την κατανομή, για το έτος 2013, από τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, των υπολοίπων τριακοσίων ενός (301) επιτυχόντων των προστατευόμενων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, για θέσεις του Δημοσίου Τομέα έτους 2008.
2. Την κατανομή, από όλες τις κατηγορίες προστατευομένων του Ν. 2643/98 που εκκρεμούν από παλαιότερες προκηρύξεις καθώς και από όσους τοποθετήθηκαν ως επιτυχόντες από τις Α΄ και Β΄ Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του Ν. 2643/98, ως εξής:
− Ένα (1) άτομο ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 29/02−02−2009 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΟΖΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ).
− Ένα (1) άτομο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/14−03−2012 Απόφαση − πρακτικότης Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998, η οποία συμπλήρωσε την από 23−09−2011 απόφαση της ίδιας Επιτροπής (ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ).
− Ένα (1) άτομο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/14−03−2012 Απόφαση − πρακτικό της A΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998, η οποία συμπλήρωσε την από 23−09− 2011 απόφαση της ίδιας Επιτροπής (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ).
− Ένα (1) άτομο στη ΔΕΗ Α.Ε. που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 66/01−12−2010 Απόφαση − πρακτικό της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ).
− Ένα (1) άτομο ΔΕ Δακτυλογράφων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 117/25−05−2009 Απόφαση – πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΦΑΚΙΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ).
− Ένα (1) άτομο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 30/14−03−2012 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΟΥΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ).
− Ένα (1) άτομο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/15−03−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ).
− Ένα (1) άτομο ΠΕ Γεωπόνων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/15−03−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ).
− Ένα (1) άτομο Δ.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 12/17−02−2012 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ).
− Ένα (1) άτομο Τ.Ε. Νοσηλευτικής που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/17−02−2012 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΣΧΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ).
− Ένα (1) άτομο Τ.Ε. Διοίκησης Νοσοκομείων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 11/01−03−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Τ.Ε. Νοσηλευτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13/15−03−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΟΥΡΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Δ.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την από 22−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που τοποθετήθηκε με την από 22−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Τ.Ε. Διοικητικού − Λογιστικού που τοποθετήθηκε με την από 22−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΧΑΛΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20/25−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 21/25−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22/25−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΤΖΙΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/25−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΜΠΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 24/25−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΓΡΕΒΕΝΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 25/25−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 29/1−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΤΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 30/1−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΣΒΑΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διοικητικού − Οικονομικού που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/15−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 36/15−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ).
− Ένα (1) άτομο Δ.Ε. Πληρωμάτων Ασθενοφόρου που  τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 37/29−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 40/29−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΤΣΙΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Δ.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ  42/29−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΜΕΝΗ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44/11−12−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/11−12−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΒΑΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Δ.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 49/11−12−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΦΟΥΡΜΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Δ.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 52/11−12−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπήςτου Ν. 2643/1998 (ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπήςτου Ν. 2643/1998 (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Τ. Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπήςτου Ν. 2643/1998 (ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 12/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπήςτου Ν. 2643/1998 (ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/21−02−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/21−02−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/26−02−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΧΑΔΟΥΛΗ ΖΩΓΡΑΦΩ).

3. Την κατανομή, από τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, των υπολοίπων επτά (7) επιτυχόντων των
προστατευομένων, κατηγορίας τυφλών τηλεφωνητών (ΔΕ) του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, από τις προκηρυχθείσες, το έτος 2010, θέσεις.

4. Με νεότερη απόφαση μας, που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 21 του αρ. ένατου του ν.4057/2012, θα καθοριστούν οι υπηρεσίες/φορείς διορισμού για τους επιτυχόντες της κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ,όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών, οι διορισμοί στους οποίους σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, αναστέλλονται έως την 31.12.2016.
Οι διορισμοί των επιτυχόντων όλων των κατηγοριών που έχουν τοποθετηθεί σε νησιωτικούς δήμους μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, καθόσον για τους ανωτέρω δεν απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

ΠΗΡΕ ΚΑΔ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ!

Όπως μας είχαν πει πήρε σήμερα ΚΑΔ η κατανομή του 2ου 50% και σύντομα  θα δημοσιευτεί και σε ΦΕΚ
Ο αριθμός του ΚΑΔ είναι Δ-33802/19-3-2013

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 2ου 50% !!!

Σήμερα μας ενημέρωσε το υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πως έχει υπογραφεί η κατανομή του 2ου 50% της δικής μας προκήρυξης και πως μέσα στις επόμενες ώρες θα αναρτηθεί και στο διαύγεια!

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Και άλλη μία επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ προς τον κ. Μανιτάκη για το 2ο 50%


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                     Αθήνα: 13-3-2013
Πληροφορίες:  Ε. Μπαρμπαλιά             
                                                           Αρ. Πρωτ: 1057
                                                                        
      Προς: κ. Αντ. Μανιτάκη,
     Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
     ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών


Θέμα: «Ε.Σ.Α.μεΑ.: Τηρείστε τις δεσμεύσεις σας για τον διορισμό του υπολοίπου 50% των επιτυχόντων της προκήρυξης του ν. 2643/1998 του έτους 2008»   
                                                                                            
Κύριε Υπουργέ ,

Η δημοσίευση της κατανομής διορισμού του υπολοίπου 50% των επιτυχόντων της προκήρυξης του έτους 2008 και των επιτυχόντων τυφλών της ειδικής προκήρυξης του ν. 2643/98 αναμένονταν με την έναρξη του έτους 2013. Αυτή ήταν η ρητή δέσμευση της νυν πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης όπως και της τωρινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Η τήρηση των δεσμεύσεων σας που αφορούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία με πρώτο και κύριο το δικαίωμά τους στην εργασία αποτελεί κριτήριο πολιτικής αξιοπιστίας της παρούσας Κυβέρνησης.
Οι επιτυχόντες της προκήρυξης του ν. 2643/98 του έτους 2008 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών αναμένουν την έκδοση της δεύτερης Υπουργικής απόφασης του διορισμού τους επί σειρά ετών. Επανειλημμένες οι δεσμεύσεις των υπευθύνων ανοίγουν ένα παράθυρο ελπίδας στους επιτυχόντες και τις οικογένειές τους. Η καθυστέρηση όμως της υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων δημιουργεί καθεστώς φόβου και ανησυχίας στους επιτυχόντες που προσπαθούν να επιβιώσουν με μηδενικά οικονομικά μέσα.
Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση σας στο δίκαιο αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. και σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος σημειώνοντας ότι καθίσταται υποχρέωσή σας να βρείτε δόκιμη λύση για το διορισμό όλων ανεξαιρέτως των επιτυχόντων συμπεριλαμβανομένων και των επιτυχόντων σε θέσεις των ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού.


Με εκτίμηση

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                            Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                         ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ 

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

200 Εφοριακοί στο Υπ. Οικονομικών


Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να σταλεί στο Εθν. Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 200 τακτικών υπαλλήλων ΠΕ Εφοριακών στο Υπ. Οικονομικών.


Οι νέοι υπάλληλοι, αυξημένων προσόντων, θα στελεχώσουν νεοσύστατη ελεγκτική υπηρεσία για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα, οπότε και έφθασε στο ΑΣΕΠ το αίτημα του υπουργείου, έχει ξεκινήσει η κατάρτιση της προκήρυξης προκειμένου αυτή να εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν.
Η πρόσληψη των συγκεκριμένων υπαλλήλων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2190, δηλαδή με ............
σειρά προτεραιότητας.
Μάλιστα, ήδη δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, με την οποία καθορίζονται οι 14 θέσεις που θα πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τον Ν. 2643/1998 (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.ά.).(Κάντε κλικ εδώ να το κατεβάσετε από το διαύγεια)
Σύμφωνα με πηγές του ΑΣΕΠ, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά και μόνο προς την ανεξάρτητη Αρχή τις αιτήσεις συμμετοχής τους στον διαγωνισμό.
Πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, έως το καλοκαίρι το νέο προσωπικό θα έχει αναλάβει τα καθήκοντά του.
Με την προκήρυξη θα ορίζονται οι τίτλοι σπουδών, ενώ θα μοριοδοτείται η κατοχή μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος.
Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής μιας από τις παρακάτω ειδικότητες: Νομικής, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Διοίκησης, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πολιτικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης, Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχει ρήσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Επιχειρησιακής Ερευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing), Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Επιχειρήσεων, Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών που κατέχουν, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, με επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των επιστημών για τις οποίες απαιτούνται οι κατά περίπτωση βασικοί τίτλοι. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής επισυνάπτουν μαζί με το διδακτορικό τους και τον βασικό τους τίτλο (παρ. 9 άρθρο 26, ΠΔ 50 2001).
(πηγή: Τα Νέα)

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας

Αρ.Πρωτ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/5469/11-02-2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες:
Κωνσταντίνα Καζάκου
Ελένη Κοντομηνά
Κωνσταντίνα Μαραγκού
213 1313154, -3126, -3164
Fax: 210 3389139
e-mail: k.kazakou(ATydmed.goν.gr
e.kontomina(AT)ydmed.gον.gr
k.maragou(AT)ydmed.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α’263), η μείωση του ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, αφορά σε τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) είναι τυφλοί ή παραπληγικοί-τετραπληγικοί, ή νεφροπαθείς τελικού σταδίου ή εχουν βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
β) έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
γ) Έχουν σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν.
Ειδικώς, για την κατηγορία των τυφλών τηλεφωνητών, η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες ημερησίως.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.2880/2001 στην (β) κατηγορία εμπίπτουν και οι υπάλληλοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και ανάδοχοι γονείς ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή.
Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του ΣΤ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και σε περιπτώσεις υπαλλήλων, τακτικών ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου λόγω των συνθηκών εργασίας τους.
Ακολούθως, γίνεται αποδεκτό ότι η κατά τα ανωτέρω διευκόλυνση του μειωμένου κατά μία {1} ώρα την ημέρα ωραρίου εργασίας, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, συνιστά αυτοτελές δικαίωμα των υπαλλήλων που καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, το οποίο δεν απονέμεται μόνο σε όσους από αυτούς εργάζονται με το γενικώς ισχύον ωράριο εργασίας, αλλά δίδεται σωρευτικά και σε όσους ήδη απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου, το οποίο θεσπίζεται από άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν τις εργασιακές τους συνθήκες.
Παρακαλούνται να μεριμνήσουν:
α) οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων για την ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ που εποπτεύουν
β) οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ενημέρωση των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.goν.gr στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση/Σuνθήκες εργασίας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ